Skip to main content

Customer Service / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

Customer Service / เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รวบรวมข้อมูลแผนการส่งงาน, PO, KANBAN, BARCODE จากลูกค้าแจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  ออก Invoice สำหรับเปิดบิลขายให้กับลูกค้า
 • ติดตามแผนการส่งงาน ประชุมร่วมกับแผนกวางแผน, QA และฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปรายงานข้อมูลของลูกค้า ข้อร้องเรียน และปัญหาของลูกค้า
 • ลงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 – ปวส. สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆได้มีความ
 • รับผิดชอบสูง และสามารถทำงานล่วงเวลาได้มีมนุษยสัมพันธ์ดีและรักงานบริการ

ช่างซ่อมบำรุง/วิศวกรรมช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง/วิศวกรรมช่างซ่อมบำรุง

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในโรงงาน
 • ปรับปรุง, ซ่อมสร้าง, ติดตั้ง ดัดแปลง, ปรับค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในสายการผลิต
 • ดูแลรักษาระบบสนับสนุนในสายการผลิต, ระบบหล่อเย็น, ระบบลม ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์
 • งานอืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •   เพศชาย อายุ 21- 35 ปี
 • วุฒิ ม.3 – ปวส. สาขาช่างอิเล็คทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานช่างซ่อมบำรุงในโรงงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้

ช่างปรับฉีดพลาสติก / Injection Technician

ช่างปรับฉีดพลาสติก / Injection Technician

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลงานและเครื่องฉีดพลาสติกให้สามารถผลิตได้ตามเป้าหมายที่แผนกกำหนด
 • Set up เครื่องฉีดให้ได้ตามมาตรฐานที่แผนกกำหนด
 • แก้ไขปัญหางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฉีดพลาสติกได้ตามแผนที่กำหนด
 • สามารถ ดูแล ซ่อมแซมเครื่องฉีดพลาสติกได้เบื้องต้น
 • งานอืนๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ  23- 40 ปี
 • วุฒิ ม.3 – ปวส.
 • ประสบการณ์ปรับเครื่องฉีดพลาสติก 3 ปีขึ่นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรู้พื้นฐานในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO:9001/14001/TS16949, 5S, Kaizen จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Production Engineer (Painting)

Production Engineer (Painting)

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ปรับปรุงวิธีการทำงาน ขั้นตอนในกระบวนการผลิต (Improvement Process) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 • เคราะห์สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหางานที่พบในกระบวนการผลิต และปัญหาที่พบโดยลูกค้า พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไขปรับปรุง
 • ตรวจสอบดูแลเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต
 •  อบรมพนักงานใหม่ อบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะ Skill และอบรมทบทวนวิธีการทำงาน (Re-Training) กรณีที่เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
 • ตรวจสอบและติดตามผลการปฎิบัติงานของพนักงาน ให้สามารถปฎิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารWI,WS
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25- 45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม,เครื่องกล หรื่อสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO:9001/14001/TS16949, 5S, Kaizen
 • มีความรู้ด้านพ่นสี

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/Planning Staff

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/Planning Staff

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • จัดทำแผนการผลิต
 • ควบคุม-ดูแล และประสานงานการผลิต
 • ติดตามงานการผลิตให้ทันตามแผนงานและความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำเอกสารใบสั่งจ่ายเพื่อใช้ในการควบคุมการเบิก-จ่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
 • งานอื่่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี
 • ประสบการณ์งานวางแผนการผลิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

Sale Engineer&Marketing / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

Sale Engineer&Marketing / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • เจาะตลาดเพื่อเสนอสินค้าใหม่
 • ดูแล และออกตลาดหาลูกค้าใหม่
 • ติดตาม และ ทำใบเสนอราคาสินค้าให้กับลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.-ป.ตรี  สาขาที่เกี่ยวข้องประสบการณ์ฝ่ายขาย  2  ปีขึ้่นไป
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดีมีประสบการณ์การขาย ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก หรือ ผลิตชิ้นส่วนจากพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Packing Control / เจ้าหน้าที่วางแผนบรรจุภัณฑ์

Packing Control / เจ้าหน้าที่วางแผนบรรจุภัณฑ์

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ควบคุม และติดตามบรรจุภัณฑ์ให้มีจำนวนเพียงพอ ทันต่อการผลิตงาน
 • วางแผนการใช้บรรจุภัณฑ์ ให้ทันต่อการขึ้นผลิตตาม Lot size
 • ตรวจสอบ บันทึกและติดตามจำนวนบรรจุภัณฑ์ ที่มีภายในบริษัทฯ
 • ออก Job สำหรับ Re-Pack ล่วงหน้า
 • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิ ปวส.ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office, E-mail ได้

New Model Engineer

New Model Engineer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • จัดทำแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ (Master plan)
 • รับผิดชอบวางแผน และตรวจสอบงาน ติดตามความคืบหน้าของงาน New Model
 • จัดทำตัวอย่างและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าร้องขอ
 • ปรับปรุงงาน Current Model ให้มีประโยชน์สูงสุด
 • อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรม/อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD, Solid
 •  เข้าใจระบบ ISO IATF 16949
 •  มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 •  มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

QA.Engineer

QA.Engineer

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ร่วมกำหนดและวางแผนในขั้นตอน,วิธีการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน New Model
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานใหม่ และ ติดตามปัญหาคุณภาพก่อนการผลิตจริง
 • จัดทำเอกสาร Inspection STD. New Model และอบรมพนักงานในกระบวนการผลิต
 • จัดทำคู่มือการใช้ Checking Fixture New Model
 • จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบในกระบวนการผลิต และอบรมพนักงานนกระบวนการผลิต
 •  ดูแลลูกค้า, ตอบเอกสารข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • ปรับปรุงและควบคุมมาตรฐานของระบบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรม/อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD, Solid
 •  เข้าใจระบบ ISO IATF 16949
 • มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

QA.Customer sastify

QA.Customer sastify

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 •  วางแผนและควบคุมการทำงาน ของรับจ้างช่วง(Sub.)
 •  คัดเลือกและประเมินผู้รับจ้างช่วง
 •  ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตสินค้าจากผู้รับจ้างช่วง
 • รับข้อร้องเรียนลูกค้าและร่วมวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขพร้อมควบคุมและติดตาม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิศวกรรม/อุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office และ Auto CAD, Solid
 •  เข้าใจระบบ ISO IATF 16949
 •  มีความขยันอดทน ตั้งใจทำงาน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 •  สามารถใช้เครื่องมือวัดได้
 •  มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป

Mold Design & New Model

Mold Design & New Model

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน,ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่,บรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุปกรณ์จับยึดการตรวจสอบและทดสอบผลการออกแบบ เพื่อให้แผนกผลิตสามารถผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • เป็นผู้ออกแบบ Part & Mold
 • จัดทำมาตรฐานการออกแบบแม่พิมพ์/การอ่าน เขียน Drawing /การเขียนโปรแกรม Simulate
 • งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 25-45 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรุ้ในระบบบริหารคุณภาพ IATF:16949
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/DCC

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/DCC

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ควบคุมเอกสารระบบคุณภาพ IATF 16949,ISO 14001
 • ขึ้นทะเบียนและแจกจ่ายเอกสารในระบบคุณภาพ IATF 16949,ISO 14001
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบเอกสารทั้งภายในและภายนอก
 • ตรวจติดตามกิจกรรมในกระบวนการผลิต
 • เตรียมการฝึกอบรม (Training Center)
 • อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ  ปวส.ประสบการณ์ 1-2 ปี  ด้านควบคุมเอกสาร/DCC. IATF 16949,ISO 14001
 • ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsorft Officee และ E-mail ได้

Cost Accounting

Cost Accounting

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ประจำเดือน
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ รายงานต้นทุนการผลิตประจำเดือน (Cost Sheet)
 • จัดทำรายงานการผลิต ประจำสัปดาห์ (Job Control)
 • Balance ยอดการใช้วัตถุดิบ ประจำสัปดาห์และประจำเดือน
 • รวบรวมข้อมูลเพื่อคำนวณ Cost Saving
 • ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน
 • งานและกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 •  เพศหญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี. สาขาบัญชี
 •  มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ธุรการบัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ธุรการบัญชี

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ต่างๆ
 • บันทึกรายการค่าใช้จ่ายต่างของบริษัทฯ
 • ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บเอกสารใบกำกับฯ และรายงานภาษีซื้อประจำเดือน
 • ตรวจสอบ รวบรวม จัดเก็บเอกสารใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
 • รวบรวม จัดเก็บเอกสารสินค้าคงเหลือ
 • งานอื่นๆ ในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 23-45 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี. สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านรับ-จ่าย,งานบัญชีด้านภาษีต่างๆ และงานทรัพย์สิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Close Menu

SAHA CHAROEN METAL PLASTIC COMPANY LIMITED

111/1 M.12, Kingkaew Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL(662) 3373595-8 (AUTO 4 LINE),
(662) 3374057, (662) 75116-88

EMAIL mkt@scmp.co.th