News
May 26, 2019

7th SCMP Operation Excellence 2019

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบปฏิบัติการและ กระบวนการทำงาน เพื่อความเป็นเลิศ ทั้งการออกแบบ การจัดการ การปรับปรุง และการสร้างนวัตกรรม
News
December 13, 2018

หลักสูตรอบรม Leadership Skill and Continuous improvement

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2561 การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน ผู้จัดการการสั่งงาน มอบหมายงาน และการติดตามควบคุมงานเทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงาน

SAHA CHAROEN METAL PLASTIC COMPANY LIMITED

111/1 M.12, Kingkaew Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540

TEL(662) 3373595-8 (AUTO 4 LINE),
(662) 3374057, (662) 75116-88

EMAIL mkt@scmp.co.th